REGULAMIN MOBILNEJ APLIKACJI ABS POS (WERSJA TESTOWA)

§ 1

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie gastronomii lub osoba prawna prowadzące działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, która korzysta z Produktu Usługodawcy – aplikacji mobilnej ABS POS.

 2. Klient końcowy – osoba fizyczna, która korzysta z Produktów Usługodawcy – mobilnych aplikacji Easy QR Menu lub wciagnij.to, za pośrednictwem których dokonuje wyszukiwania preferowanych przez siebie restauracji, pubów oraz małych punktów gastronomicznych zwanych dalej lokalami gastronomicznymi, które korzystają z mobilnej aplikacji ABS POS.

 3. Usługodawca – Adrian Sadowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa ABS, Kusięta 343, 42-256 Olsztyn, NIP 611-25-37-808, REGON 241693864.

 4. Regulamin – niniejszy Regulamin.

 5. Konto Klienta – indywidualne konto Klienta, tworzone w wyniku rejestracji Klienta na jednym Urządzeniu, umożliwiające korzystanie przez Klienta z udostępnionych przez Usługodawcę możliwości w aplikacji ABS POS w wersji demo przez okres 30 dni.

 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta w aplikacji ABS POS.

 7. ABS POS – mobilna aplikacja sprzedażowa przeznaczona dla małych i dużych restauracji, kawiarni, pubów oraz małych punktów gastronomicznych, działająca na zasadzie oprogramowania typu point of sale, służącego do obsługi placówek handlowych/usługowych/gastronomicznych. Za jej pośrednictwem w wersji licencyjnej istnieje możliwość wydruków paragonów, faktur, zamówień. Współpracuje z drukarkami fiskalnymi oraz drukarkami bonowymi (tzw. kuchennymi). Niniejsza wersja demo nie pozwala na korzystanie z funkcji wydruków paragonów, faktur i zamówień. Współpracuje z dodatkowymi kanałami sprzedażowymi jakim są Easy QR Menu oraz wciągnij.to. W skład aplikacji wchodzą dodatkowe moduły – do obsługi urządzeń oraz intuicyjny panel Dashboard. Dodatkowym elementem systemu jest panel do zarządzania on-line konfigurowalny dla każdego Klienta końcowego indywidualnie.

 8. DKS (skrót) – Dodatkowe Kanały Sprzedaży tj. Easy QR Menu i wciagnij.to.

 9. Easy QR Menu – mobilna aplikacja dla osoby prywatnej (tzw. klienta końcowego), za pośrednictwem której Klient końcowy dokonuje wyszukiwania preferowanych przez siebie restauracji, pubów oraz małych punktów gastronomicznych, które korzystają z mobilnej aplikacji ABS POS. Aplikacja Easy QR Menu umożliwia:

  • pobranie MENU z dowolnej restauracji, korzystającej równocześnie z aplikacji mobilnej ABS POS poprzez kod QR, który jest umieszczony na drzwiach danego lokalu gastronomicznego lub na stoliku w formie naklejki lub ulotki. Aplikacja umożliwia przechowywanie od kilku do kilkunastu lokali gastronomicznych jednocześnie – w każdej chwili Klient końcowy może dodać lub usunąć dany lokal gastronomiczny ze swojego konta.

  • wyszukiwanie lokalu gastronomicznego biorącego udział w programie Easy QR Menu w samej aplikacji. Klient poprzez interfejs może przeglądać MENU danego lokalu gastronomicznego, dokonywać zakupów wewnątrz jak i na zewnątrz restauracji. Oprogramowanie pozwala na śledzenie wydarzeń, promocji, festiwalów w danym lokalu gastronomicznym. Szybkie i wygodne zamawianie wpływa na zmniejszenie liczby osób potrzebnych do obsługi gości, a zarazem tworzy dodatkowy kanał sprzedaży na wynos poprzez aplikacje Easy QR Menu.

 10. wciagnij.to – aplikacja umożliwiająca wyszukiwanie dania oraz lokali gastronomicznych w obrębie danej lokalizacji. Wciagnij.to pozwala zamówić posiłek na wynos jak również opłacić ONLINE. Wybór dania dokonuje się poprzez wyszukiwanie według kategorii: po nazwie, po cenie, po opinii a także po kategorii. Wygodny i intuicyjny interfejs pozwala szybko dokonać wyboru, jak również dowiedzieć się o promocjach czy posiłkach festiwalowych w danej lokalizacji. Ważną a zarazem unikatową cechą portalu wciągnij.to jest przesyłanie zamówień bezpośrednio do systemu sprzedażowego ABS POS. Pozwala to w sposób błyskawiczny przyjąć jak i zrealizować zamówienie odebrane z DKS (dodatkowego kanału sprzedażowego), jakim są wciągnij.to i Easy QR Menu. Wymiana informacji między ABS POS a DKS – pozwala wymieniać informacje o czasie realizacji, dostępności potraw, miejscu dowozu, promocjach, nowościach oraz cenach.

 11. Administrator danych osobowych – Adrian Sadowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grupa ABS, Kusięta 343, 42-256 Olsztyn, NIP 611-25-37-808, REGON 241693864.

Regulamin stanowi integralną część Umowy na korzystanie z bezpłatnej wersji demo aplikacji mobilnej ABS POS, który umieszczony jest w Sklepie Play, dostępny jest nieodpłatnie, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

Klient, zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem przed przystąpieniem do Umowy na korzystanie z bezpłatnej wersji demo aplikacji mobilnej ABS POS na, co potwierdza stosownym oświadczeniem w Formularzu.

Przedmiotem Umowy jest mobilna aplikacja ABS POS, która jest wolna od wad fizycznych i prawnych.

§ 2

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klienta z bezpłatnej wersji aplikacji mobilnej ABS POS w wersji demo – wersja w pełni funkcjonalna ograniczona czasowo do 30 dni dalej zwana Aplikacją.

 2. Klient zakładając konto w Aplikacji poprzez formularz rejestracyjny nie ponosi żadnych opłat. Procedura rejestracji jest całkowicie bezpłatna. Nie ma możliwości dokonywania ponownej rejestracji Aplikacji w wersji demo.

 3. Klient zakładając konto w Aplikacji zobowiązuje się do podania aktualnych i zgodnych ze stanem prawnym i faktycznym danych.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawdziwych danych oraz za naruszenie przez Klienta tym zachowaniem praw osób trzecich.

 5. Klient jest upoważniony do korzystania z Aplikacji wyłącznie dla swoich potrzeb i wyłącznie w celach, do których Aplikacja jest przeznaczona.

 6. Używanie Aplikacji przez Klienta nie może prowadzić do zniszczenia, przeciążenia lub naruszenia korzystania z Aplikacji przez innych Klientów.

§ 3

 1. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do Aplikacji dla Klientów, którzy nie spełniają wymaganych przez prawo obiektywnych warunków.

 3. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • system Android wersja min 5.1

 • połączenie internetowe (tylko w procesie aktywacji)

 1. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Aplikacji przez Klienta w celu:

 • utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Aplikacji ponownie wpisywać hasła,

 • dostosowania Konta do potrzeb Klientów

 1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Aplikacji za pośrednictwem Sklepu Play, w szczególności: prawa autorskie, nazwa Aplikacji, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych, podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy.

 2. Klient nie może ingerować w jakikolwiek sposób w Aplikację poprzez dokonywanie zmian niezwiązanych z ustawieniami Konta Klienta, tworzenia kopii zapasowych, udostępniania osobom trzecim bez wcześniejszej zgody Usługodawcy, wyrażonej w formie pisemnej.

§ 4

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych Aplikacji w celu ulepszenia jej wersji.

  2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia udostępniania Aplikacji, jeśli będzie to konieczne z uwagi na potrzebę jej naprawy, modernizacji, ochrony danych bądź w innych szczególnych wypadkach.

  3. Usługodawca ma prawo bez uprzedniego poinformowania Klienta ograniczyć lub całkowicie pozbawić dostępu do Konta Aplikacji, w sytuacji gdy:

 • Klient korzysta z Aplikacji w sposób, który może negatywnie oddziaływać lub oddziałuje na działanie Aplikacji,

 • Klient udostępnia swoje Konto Aplikacji osobom trzecim bez zgody Usługodawcy,

 • Klient korzysta z Aplikacji w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

  1. Usługodawca ma prawo dochodzić od Klienta kosztów związanych z ponownym uruchomieniem Aplikacji, w sytuacji gdy dane ograniczenie lub zawieszenie jej działania było spowodowane z winy Klienta.

§ 5

 1. Z chwilą przesłania przez Klienta danych zawartych w formularzu, dochodzi pomiędzy stronami do zawarcia umowy bezpłatnego używania Aplikacji przez okres 30 dni, a użytkownik staje się Klientem.

 2. Po upływie 30 dni od rejestracji, Aplikacja na urządzeniu Klienta zostaje wyłączona, chyba że w tym czasie Klient wykupi prawa do korzystania w pełnym zakresie (Licencja).

 3. Usługodawca nie daje gwarancji na to, iż Aplikacja spełni wszystkie wymagania Klienta.

 4. Usługodawca nie odpowiada wobec Klienta za wszelkie awarie bądź szkody wyrządzone przez Aplikację na sprzęcie komputerowym bądź systemie Klienta.

 5. Usługodawca nie odpowiada za wady Aplikacji polegająca na tym, iż Produkt nie spełnia wymogów ustawowych, które obowiązywały w dacie przystąpienia do używania aplikacji bądź ostatniej aktualizacji.

 6. Usługodawca nie odpowiada za wady działania Aplikacji powstałe na sprzęcie komputerowym, który jest nieprzystosowany do zalecanych przez Usługodawcę wymogów systemowych, podanych w treści niniejszego Regulaminu bądź też błędnie ustawionej sieci komputerowej czy niewłaściwie przeprowadzonej instalacji Aplikacji.

 7. Usługodawca nie odpowiada za wady działania Aplikacji powstałe w wyniku zakłóceń wynikających z działania innych aplikacji zainstalowanych na danym urządzeniu.

 8. Usługodawca nie odpowiada za wady Aplikacji powstałe w wyniku uszkodzenia aplikacji wirusem komputerowym.

 9. Usługodawca nie odpowiada za wady Aplikacji spowodowane wystąpieniem siły wyższej.

 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, które powstały w wyniku naruszenia przez Klienta jego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, które powstały w wyniku przeprowadzania przez Usługodawcę prac związanych z usunięciem usterek Aplikacji, w szczególności integralności Aplikacji oraz ochronę danych.

 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie bezpieczeństwa i nie ponosi odpowiedzialności za utratę bądź uszkodzenie w Aplikacji jakichkolwiek danych.

 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utracone bądź przyszłe korzyści Klienta oraz ewentualne straty spowodowane działaniem Aplikacji.

 14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Aplikacji przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami.

§ 6

 1. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Z chwilą wypełnienia formularza, tworzone jest automatycznie Konto Klienta w Aplikacji, o czym Klient zostaje poinformowany w formie informacji mailowej lub pisemnej.

 3. Po ustaleniu własnego loginu i hasła do konta oraz dokonaniu aktywacji Konta wg instrukcji znajdującej się w wiadomości mailowej, konto Klienta zostaje automatycznie zarejestrowane i od tej chwili Klient może obserwować stan realizacji Umowy, jak również kontaktować się z Usługodawcą oraz dokonywać ewentualnych zmian, przy pomocy Konta.

 4. Klient nie może na Koncie umieszczać treści o charakterze bezprawnym.

§ 7

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

§ 8

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Aplikacji, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Klienta.

 2. W trakcie korzystania z Aplikacji, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Aplikacji oraz o niewłaściwej jakości usług.

 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Aplikacji, Klient może zgłaszać pisemnie na adres Grupa ABS, Kusięta 343, 42-256 Olsztyn, NIP 611-25-37-808, REGON 241693864 lub na adres mailowy: system@abspos.pl

§ 10

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie z Aplikacji.

 2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Aplikacji sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Aplikacją.

§ 11

 1. Wszelkie spory wynikające z umów pomiędzy Usługodawcą a Klientem, lub w związku z nimi, będą przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.

 2. Poprzez sąd właściwy należy rozumieć sąd powszechny, w którego okręgu znajduje się siedziba główna Usługodawcy.

§ 12

 1. Umowa może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Sklepie Play.

 3. Klient akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 4. Znaki towarowe, nazwy, oraz treści opisowe użyte w Aplikacji są własnością Usługodawcy.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2020 r.